Bob

Handelsbetingelser

senest opdateret 5. april 2022

Om Crowdbook

Crowdbook ApS har til formål at hjælpe konferencecentre med at sælge deres møde, konference og firmaarrangementsprodukter, herunder konferencelokaler, forplejning og hotelværelser.

Crowdbook ApS udbyder et bookingværktøj med dertilhørende underdomæne på crowdbook.dk, hvor konferencecentre kan videresende deres hjemmesidebesøgende og kunder for at sammensætte deres egne tilbud og foretage bookinger hos konferencecenteret.

Vores Applikation, tillægsprodukter og -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Definitioner

Applikation: Bookingværktøj med dertilhørende underdomæne på crowdbook.dk.

Arrangementsprodukter: Møde, konference og firmaarrangementsprodukter, herunder konferencelokaler, forplejning og hotelværelser og hermed beslægtet.

Brugsdata: Den type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger).

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom produkter, priser, antal af konferencelokaler, hotelværelser og andet data omkring kunden.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

Disse betingelser er gyldige fra den 5. april 2022 og erstatter alle tidligere versioner.

Betingelser

1. Accept af abonnement og betingelser

1.1 Nærværende købsbetingelser (herefter “Betingelser”) tiltrædes ved at underskrive abonnementsaftalen, som udleveres i forbindelse med opstart af kundeforholdet, og gælder mellem Crowdbook ApS, CVR-nummer 42289086, Falkoner Alle 1-3, 3. sal, 2000 Frederiksberg, herefter “Crowdbook” og dig som kunde.

2. Abonnementsbetingelser for Crowdbook

2.1 Vores Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og vores service er dermed business to business.

2.2. Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

2.3. Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på crowdbook.dk. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

3. Brug af Applikationen

3.1. Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for dig, og Applikationen må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login.

3.2. Du må ikke overdrage dit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Crowdbook.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1. De til enhver tid gældende priser fremgår af crowdbook.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK). Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på crowdbook.dk.

4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.

5. Fortrydelsesret

5.1. Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Opsigelse skal ske senest 14 dage før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.

6.3. Du kan til enhver tid kontakte support@crowdbook.dk for at få slettet din konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.

6.4. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, er du fortsat forpligtet at betale for Applikationen, indtil abonnementet er udløbet. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.

6.5. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

6.6 Såfremt din betaling er udeblevet forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.

6.7. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

7. Overdragelse

7.1. Vi forbeholder os retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til et koncernforbundet selskab. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data.

8. Kundens data

8.1 Vi er som udbydere Dataansvarlige, for så vidt angår Personoplysninger, som uploades af tredjepart i forbindelse med oprettelse af deres bruger og forespørgsel gennem Applikationen.

8.2 Du er som kunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som du uploader og behandler i Applikationen. Til disse betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik.

8.3 Du ejer som Kunde egne data i Applikationen, dvs. Kundedata jf. ovenstående definition. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

8.4. Vi kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere tjenester i Crowdbook, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

8.5. Vi kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

9. Kundens adgang til egne data

9.1. Du har til enhver tid fuld adgang til din egen konto og data.

9.2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

9.3. Såfremt du ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du vil blive varslet på e-mail en måned før, din data bliver slettet.

10. Opdateringer og driftsstabilitet

10.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

11. Kundens brug af Crowdbook

11.1. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

11.2. Du er eneansvarlig for kvaliteten og rigtigheden af dine Kundedata og dine Arrangementsprodukter på Applikationen.

12. Ansvar

12.1. Crowdbook fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2 Crowdbook er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Crowdbooks kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

12.3 Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

13. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

13.1. Vi har ophavsretten og ejer alle immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

13.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som kunde.

13.3. Du som kunde overdrager hverken ophavsret eller immaterielle rettigheder til det materiale du eller Crowdbook uploader for dig i Applikationen.

13.4. Crowdbook kan frit bruge alt materiale uploadet i Applikationen indtil abonnementsudløb.

14. Tvister

14.1. Opstår der uenighed mellem kunden og Crowdbook, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.